drukuj 2014-02-28

Rejestracja osoby bezrobotnej

Rejestracja Osoby Bezrobotnej

1. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi dokonującemu     rejestracji:

 • dowód osobisty, osoba niepełnoletnia - tymczasowy dowód lub           legitymację szkolną,
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły (oryginał); w przypadku absolwenta (bezrobotnego w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły) ponadgimnazjalnej lub wyższej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - zaświadczenie, że szkoła do której uczęszczał bezrobotny posiada uprawnienia szkoły publicznej, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (oryginały),
 • wszystkie świadectwa pracy (oryginał), w przypadku osób wykonujacych pracę na podstawie umowy zlecenia - umowa zlecenie wraz z rachunkiem lub zaświadczenie o okresie wykonywanie tej pracy; jeżeli z umowy zlecenia osiagane było miesięcznie co najmniej najniższe wynagrodzenie od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy należy dostarczyć:
  • zaświadczenie o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z rozbiciem na miesiące
 • zaświadczenie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - prawomocną decyzję o jej wykreśleniu, zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wraz z deklarowaną podstawą ich wymiaru, Nr REGON,
 • osoba niepełnosprawna oprócz w/w przedkłada orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzeczenia o Niepełnosprawności, ostatni odcinek renty,
 • wypełnią kartę rejestracyjna bezrobotnego lub poszukującego pracy (białe pola),
 • książeczkę wojskową,
 • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne obejmujące obszar użytków rolnych przekraczających 1 ha (przelicz) - decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • w przypadku osób rejestrujących sie po okresie pobierania renty lub innych świadczeń wypłaconych przez ZUS i inne organy rentowe nalezy przedłożyć dokumenty potwierdzające datę nabycia i wstrzymania pobieranych świadczeń (np: orzeczenie komisji lekarskich ds. inwalidztwa, lekarzy orzeczników itp.) oraz zaświadczenie potwierdzające rodzaj i okres pobieranego świadczenia lub renty,
 • osoby rejestrujące się, które po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu działalności gospodarczej pobierały zasiłek chorobowy, macieżyński, świadczenia rehabilitacyjne z ZUS obowiązane są przedstawić stosowne zaświadczenia

2. Dokumenty powyższe nalezy przedłożyć przy pierwszej i każdej ponownej rejestracji
3. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentów
4. Rejestracja odbywa się w pokoju nr 8, parter od 8:00 do 14:00
5. Rejestracja osób niepełnosprawnych  -
pokój nr 8, prater od 8:00 do 14:00

Data utworzenia:
2014-02-28 10:05:08
Autor:
PUP Krasnystaw
Zmodyfikował:
PUP Krasnystaw
Liczba wyświetleń:
31
Wersja: