drukuj 2014-02-28

Dodatki Aktywizacyjne

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy
(Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)
bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje
na wniosek dodatek aktywizacyjny jeżeli:


 

1. W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub  służbie i otrzymuje wynagrodzenie brutto niższe od  minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
2. Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku podstawowego przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 
3. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy i osiągane wynagrodzenie brutto)

4. Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 30% zasiłku podstawowego, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.


 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:1. Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy,

2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy             zagranicznego

 


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYZNANIA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO


1. Złożenie wniosku w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy (wg opracowanego formularza).

2. Załączniki do wniosku:

 a. umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której wnioskodawca  podjął pracę,

 b. określenie formy wypłaty dodatku (w treści wniosku):

 - kasa urzędu pocztowego lub

     - przelew na konto bankowe ( w tym przypadku należy załączyć wydane przez bank zlecenie przekazywania świadczenia na rachunek bankowy).

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty dodatku aktywizacyjnego za każdy przepracowany miesiąc:

 - zaświadczenie pracodawcy o kontynuowaniu zatrudnienia lub pracy zarobkowej i wysokości osiągniętego wynagrodzenia brutto.

Data utworzenia:
2014-02-28 09:58:59
Autor:
PUP Krasnystaw
Zmodyfikował:
Liczba wyświetleń:
29
Wersja: