drukuj 2014-02-28

Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu

 

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

  1. Nie spełnia warunków określonych w statusie bezrobotnego.
  2. Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjecie działalności gospodarczej (art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy)
  3. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy (na okres 90 dni), (art. 33 ust.4 pkt 3 ustawy).
  4. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy), (art. 33 ust.4 pkt 4 ustawy).
  5. Nie stawiła się we własciwym dla nowego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni  od dnia zmiany miejsca zameldowania - w przypadku osób bezrobotnych pobierających zasiłek (art.33 ust.4 pkt. 4a ustawy)
  6. Odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy ( na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy), (art.33 ust.4 pkt 5 ustawy).
  7. Złożyłą taki wniosek.
  8. Z własnej winy przerwała staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (na okres 90 dni), (art.33  ust.4 pkt.7 ustawy).

Dziennik Ustaw, Rozporządzenia:
Ustawa:  ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004  roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z  2004 roku z późniejszymi zmianami ),
Rozporządzenie I:  rozporządzenie Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia  6  października  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego trybu  przyznawania  zasiłku  dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku  aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z 2004 roku z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie II:  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie realizacji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 

Data utworzenia:
2014-02-28 10:03:22
Autor:
PUP Krasnystaw
Zmodyfikował:
Liczba wyświetleń:
7
Wersja: