drukuj 2014-02-28

Stypendia

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM DLA BEZROBOTNYCH PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ

 


Podstawa prawna:
art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz. 1001),
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,
dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz.U.Nr 219 poz. 2222).
&1
 

Stypendium przyznaje się osobie bezrobotnej:


1. która w roku kalendarzowym zastosowania wobec
niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła
25 roku życia i jednocześnie jest osobą o wykształceniu
gimnazjalnym lub niższym oraz nie posiadającej kwalifikacji
do wykonywania zawodu,jeżeli w okresie 6 miesięcy od
dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła
dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole
wyższej w systemie studiów wieczorowych
lub zaocznych.2. Stypendium przysługuje osobie wymienionej w pkt.1 pod
warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę
w rodzinie* w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
&2

 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej
w wysokości 40% kwoty zasiłku podstawowego, od dnia
podjęcia nauki na okres 12 miesięcy.


2. W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane
do czasu jej ukończenia zgodnego z programem nauczania.


3. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub
utraty statusu bezrobotnego.
&3

 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauk
i stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.


2. Do wniosku załącza się:

    * zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie     nauki
wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia.         Dodatkowo,
w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej     lub
ponadpodstawowej z zaświadczenia winno             wynikać, że
szkoła posiada status szkoły dla                 dorosłych, a w przypadku
szkoły wyższej - system         podjętych studiów,

* oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
    niniejszych zasad,Dokumenty potwierdzające wysokość:


    *
dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące
    wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą          *,za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia                 wniosku.


1.
Wzór wniosku oraz oświadczenia można uzyskać w Punkcie
informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.
&4

 

1. Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana
jest z dołu, za okresy miesięczne na rachunek osobisty
wnioskodawcy lub w wyznaczonej placówce bankowej.


2. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę
stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych
przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.*UWAGA - na podstawie ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U nr 64 poz.593 z 2004 r.) za:

dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów,

bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o :


* miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od
osób fizycznych,

* składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz

* ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

* kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
za dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód
rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.


Wysokość dochodu miesięcznego nie może przekroczyć:

- 477 zł. dla osoby samotnie gospodarującej


- 351 zł. na osobę w rodzinie

 

Data utworzenia:
2014-02-28 09:57:55
Autor:
PUP Krasnystaw
Zmodyfikował:
Liczba wyświetleń:
13
Wersja: