drukuj 2014-02-28

Jenorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej...

Regulamin przyznawania bezrobotnym środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Regulamin
przyznawania bezrobotnym środków Funduszu Pracy
na podjecie działalnosci gospodarczej oraz refundacji
kosztów wyposaenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne
 

§ 1

 
Zasady przyznawania środków z Funduszu Pracy bezrobotnym na podjecie działalności
gospodarczej, warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych
srodków reguluje art.46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 z 2004 r, poz.1001 z póz. zmian), rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r w sprawie szczegółowych
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz. 2002).

 

§ 2

 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane przez starostę właściwego ze
wzgledu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, albo ze względu na miejsce
prowadzenia działalności, natomiast środki na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy przyznawane są przez starostę własciwego ze wzgledu na siedzibę podmiotu lub
miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

§ 3
 

1. Środki Funduszu Pracy w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy lub przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej nastepuje na podstawie
umowy cywilno - prawnej zawieranej pomiedzy wnioskodawcą, a Dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy w Krasnymstawie działającego w imieniu Starosty Krasnostawskiego.


2. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie z nim wymienionej wyżej umowy.
 

§ 4
 

1. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy jest pomoca publiczna na tworzenie stanowisk pracy i może byc
udzielona, jeżeli spełni warunki określone w rozporzadzeniu wymienionym w § 1 .2. Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
stanowią pomoc de minimis.

 

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM

 

§ 5
 

1. Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związane z podjeciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie
wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przecietnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy
działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość
przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.2. Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości
określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia;3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 i 2 , jest przyjmowana na
dzień zawarcia umowy z podmiotem prowadzacym działalność gospodarczą lub bezrobotnym.

§ 6
 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest
obowiazany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na
utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym
wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 3 lata, a w przypadku małych
i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12
stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33)
zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.Urz.
WE L 63 z 28.02.2004, str. 22) - 2 lata, albo naruszył inne warunki umowy o refundacje.

 

2. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać
zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą
lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone
zostały inne warunki umowy dotyczace przyznania tych środków.

ROZDZIAŁ III

TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM
 

§ 7
 

Podstawa ubiegania o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez
bezrobotnego, refundacje kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczącej
działalności, refundacje kosztów poniesionych przez podmiot na wyposażenie
lub doposażenie stanowiska pracy jest złożenie wniosku.

 

§ 8
 

1.Wniosek o przyznanie środków finansowych na podjęcie przez bezrobotnego działalności
powinien zawierac:


1) kwote wnioskowanych środków,

2) rodzaj działalnosci gospodarczej, która bezrobotny zamierza podjąć,
3) kalkulacje kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione do dnia
poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań
podjętych na rzecz podjęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu,
uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,


4) szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków
trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do
spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,


5) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (np. poręczenie, weksel
z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach,
blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu sie egzekucji przez dłużnika).


6) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.


2. Do wniosku o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej bezrobotny dołącza
oświadczenia o :


1) korzystaniu lub niekorzystaniu w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej;

2) spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej;


3) Nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku;


4) Wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;

5) Niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności
gospodarczej;


6) Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny;


7) Niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty.


3. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalnśsci gospodarczej może byc
uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego łącznie nastepujących warunków:


1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bezrobotny nie odmówił bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac
społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;


2) nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy
lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej ;


3) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności
gospodarczej ;


4) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich Nr
69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z
13.01.2001r.);


5) spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpic nie zalega z opłacaniem składek
(składka na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Swiadczeń Pracowniczych), danin publicznoprawnych (podatki, składki na ubezpieczenia
zdrowotne, opłaty lokalne) i nie posiada zobowiazań (przedterminowe zobowiazania
cywilnoprawne);


6) Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ;


7) Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;


8) Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 

§ 9
 

1. Wniosek o refundacje ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy powinien zawierać:


1) oznaczenie pracodawcy, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej,


c) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,

d) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

2) liczbe stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

3) kalkulacje wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania,

4) wnioskowaną kwotę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

5) szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów wyposażenia i doposażenia stanowiska
pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,


6) rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych na stanowiskach
pracy,


7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do pracy, jakie powinni spełniać
bezrobotni skierowani przez urząd pracy,


8) kwote kosztów jakie zostaną poniesione w okresie 24 miesięcy kosztów z tytułu
zatrudnienia skierowanych na stanowiska pracy bezrobotnych obejmujące wypłatę
wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne,


9) liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników
w poszczególnych 12 miesięcy poprzedzajacych złożenie wniosku, a w przypadku
prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, liczbe zatrudnionych
pracowników w poszczególnych miesiacach prowadzenia tej działalności,


10) informacje, czy planowane do wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą
utworzone w związku z realizacją nowej inwestycji lub dłuższego projektu
inwestycyjnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. Nr
123, poz. 1291),


11) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji (np. poręczenie, weksel
z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach,
blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu sie egzekucji przez dłużnika).


12) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego
wyposażyc lub doposażyc stanowisko pracy.


2 Do wniosku o którym mowa w § 9 ust. 1 podmiot dołacza
oświadczenia o :


1) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń
pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych,


2) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,

3) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiazań
cywilnoprawnych,


4) nieotrzymaniu w okresie 3 lat poprzedzajacych złożenie wniosku pożyczki ze środków
Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej
otrzymania - o dotrzymaniu warunków umowy i spłacie pożyczki,


5) prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej;


6) niekarnalnosci w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny;


7) spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej
refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa zakresie zatrudnienia.


3. Wniosek o refundacje wyposażenia lub doposażenia przyznanie stanowiska pracy może być
uwzględniony w przypadku spełniania przez podmiot łącznie nastepujących warunków:


1) prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku;


2) podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz
z opłacaniem w terminie innych danin publicznych, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2
oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiazań cywilnoprawnych;


3) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał pożyczki z Funduszu Pracy
na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał
warunków umowy i spłacił pożyczkę;


4) nie był za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku


5) prowadzi działalnożc gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej;


6) spełnienia warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji
na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy państwa zakresie zatrudnienia;


7) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;

§ 10
 

O uwzglednieniu lub odmowie uwzglednienia wniosku dyrektor powiatowego urzędu pracy
zobowiazany jest powiadomić bezrobotnego lub podmiot w formie pisemnej w okresie nie
przekraczającym 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia
dokumentów.

 

§ 11
 

1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest po
uprzednim zawarciu umowy na pismie pod rygorem nieważnosci i spełnianiu przez
bezrobotnego warunków w niej okreslonych.

2. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera
w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:


1) udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie, wydatkowania
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie
z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego;


2) zwrotu w ciagu 30 dni od dnia otrzymanego wezwania starosty przyznanych środków wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli :

a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem ;

b) będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej
przez okres krótszy niż 12 miesiecy ; do prowadzenia działalności gospodarczej zalicza
się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej
lub zastępczej służby wojskowej;


c) podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesiecy prowadzenia działalności
gospodarczej;


d) założył niezgodne z prawdą oświadczenia;

e) naruszył inne warunki umowy.
 

§ 12
 

1. Postawa refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy jest umowa zawarta , na pismie pod rygorem nieważnosci, przez dyrektora
powiatowego urzedu pracy działającego w imieniu starosty z podmiotem.


2. Umowa o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu do :

1) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym
stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,

2) Utrzymania przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców 2 lat
przeciętnego poziomu zatrudnienia powiększonego o liczbę zatrudnionych osób
skierowanych na stanowiska pracy utworzone w wyniku uzyskanej refundacji na ich
wyposażenie lub doposażenie;


3) zwrotu w ciagu 30 dni od dnia otrzymanego wezwania starosty dokonanej refundacji wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, w przypadku :


a) niedotrzymania zobowiązań określonych w pkt. 1 i 2 ;

b) założenia niezgodne z prawda oświadczeń określonych w § 9 ust. 2;

4) naruszył innych warunków umowy.

3. Refundacja ze srodków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy jest dokonywana, na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania
poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, zatrudnienia na tych
stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu innych warunków określonych
w umowie.

 

§ 13
 

Działalność gospodarcza rozpoczynana przez bezrobotnego winna być zarejestrowana we
właściwym urzędzie gminy na terenie powiatu krasnostawskiego

 

§ 14
 

Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego i rozliczenia otrzymanych środków nie powinien przekroczyc 30 dni od dnia podpisania umowy
 

§ 15
 

Termin zatrudnienia skierowanego bezrobotnego i przedłożenia wniosku o refundacje nie
powinien przekroczyć 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 16
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor powiatowego urzedu pracy może w formie
pisemnego aneksu przedłużyc termin okreslony w § 14 i § 15

 

§ 17
 

W przypadku nie wywiązania się przez pracodawcę lub bezrobotnego z postanowień określonych
w umowie, zostaje ona wypowiedziana .

 

§ 18
 

Opiniowanie i weryfikacje wniosków przeprowadza komisja opiniodawczo- doradcza złożona z
przedstawicieli powiatowej rady zatrudnienia i powiatowego urzedu pracy.

 

§ 19

1. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę :

1) Kolejność przedkładanych wniosków,

2) Udział środków własnych przy uruchamianiu przedsięwzięcia,

3) Stopień zaawansowania organizacyjnego przedsięwzięcia,

4) Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej - szanse
utrzymania na rynku,


5) Profil proponowanej działalności - preferowana jest działalność produkcyjna oraz
usługowa.


2. Środków finansowych, z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby
bezrobotne, nie udziela sie na :


1) udziały w spółkach,

2) wydatki inwestycyjne,

3) zakup środków transportu,

4) zakup nieruchomosci,

5) opłaty administracyjne i skarbowe,

6) koszty reklamowo - ofertowe, foldery,

7) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie :

a) handlu obwoźnego,

b) usług transportowych, przewozowych,

3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku dyrektor powiatowego urzedu pracy
powiadamia pracodawcę lub bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

 

§ 20
 

Dane przedstawione we wnioskach podlegają sprawdzeniu na miejscu u wnioskodawcy oraz
w instytucjach podatkowych, bankowych i innych.

 

§ 21
 

Wnioskodawca obowiazany jest umożliwić pracownikom powiatowego urzędu pracy, wykonanie
czynności, o których mowa w § 18, a w szczególnosci udostepnic żądane dokumenty oraz udzielić
innej niezbędnej pomocy.

 

§ 22
 

Przyznanie środków finansowych bezrobotnemu może być poprzedzone odbyciem przez niego
szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanego przez powiatowy
urzad pracy lub we własnym zakresie.

 

§ 23
 

Szczegółowe warunki umowy uzgadniane są przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
w drodze negocjacji z wnioskodawcą.

 

Rozdział IV

UMOWA
 

§ 24
 

1. Zawarcie umowy następuje wskutek zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego przez
złożenie podpisów ( wraz z pieczęciami).


2. Ze strony starosty umowę podpisuje działający z jego upoważnienia dyrektor powiatowego
urzędu pracy przy kontrasygnacie głównego księgowego urzędu. Bezrobotny podpisuje
umowę osobiście, a w przypadku podmiotu może to byc również osoba upoważniona do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych pracodawcy.

 

§ 25
 

Zmiany lub uzupełnienie treści umowy mogą być w granicach określonych niniejszym
regulaminem, dokonywane w formie pisemnego aneksu do umowy

Rozdział V

OBOWIĄZKI STRON I ZASADY WYPOWIEDZENIA UMOWY
 

§ 26
 

Bezrobotny otrzymujący środki na rozpoczęcie działalności, lub podmiot wnioskujący
o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są zobowiązani do
wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzenia działalności lub zatrudniania
skierowanego bezrobotnego przez okres określony w umowie, oraz do zwrotu środków wraz
z odsetkami ustawowymi w ciagu 30 dni od dnia otrzymanego wezwania
w przypadku naruszenia warunków umowy.

 

§ 27
 

Bezrobotny oraz podmiot mają obowiązek informować dyrektora powiatowego urzędu pracy
o wszystkich zdarzeniach, mających wpływ na realizacje umowy, w szczególności o:

1. niemożności rozpoczęcia działalności lub zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
w określonym w umowie terminie,

2. zawieszeniu prowadzenia działalności,

3. zmniejszeniu stanu zatrudnienia przez pracodawcę,

4. ustaleniu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na utworzonych miejscach pracy
w kwocie nie niższej niż obowiązujące najniższe wynagrodzenie,

5. zagrożeniu lub zamiarze postawienia zakładu w stan upadłości lub likwidacji,

6. zmianie przedmiotu lub miejsca prowadzenia działalności albo sposobu wykorzystania
przyznanych środków,

7. zmianie swojego miejsca zamieszkania, siedziby, nazwy firmy,

8. innych nie wymienionych zdarzeniach związanych ze zdolnością do właściwego
wykorzystania otrzymanych środków.

 

§ 28
 

W celu wykonania kontroli zgodności wykorzystania przyznanych środków zgodnie z umową
dyrektor powiatowego urzędu pracy może żądać a podmiot, który otrzymał środki finansowe
obowiazany jest udostępnić wszelką dokumentację z tym związaną i dopuścić kontrolujacych do
miejsca prowadzenia działalności.

 

§ 29
 

W razie nie wywiązania się przez bezrobotnego lub pracodawcę, którzy otrzymali środki
finansowe z warunków umowy dyrektor urzędu pracy może dokonać wypowiedzenia umowy.

§ 30
 

1. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej i wskazuje powód wypowiedzenia.

2. W pismie wypowiadającym umowę określone zostaje:

1) żądanie zwrotu określonej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami,

2) termin dokonania spłaty żądanej kwoty,

3) informacji o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w razie nie
wpłacenia żądanej kwoty.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 31
 

1. Jeden egzemplarz umowy otrzymuje wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe.

2. Dokumentacja oryginałów dokumentów przechowywana jest w powiatowym urzędzie pracy.

 

§ 32
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

 

§ 33
 

Spory wynikające z umowy rozstrzygają sądy właściwe terytorialnie i rzeczowo dla siedziby
starosty powiatu krasnostawskiego.

 

§ 34
 


1. Przed podpisaniem umowy należy zapewnić wnioskodawcy możliwość zapoznania się
z niniejszym regulaminem.


2. Czynność określona w ust. 1 wnioskodawca potwierdza przez złożenie stosownego
oświadczenia na umowie.

Data utworzenia:
2014-02-28 10:00:39
Autor:
PUP Krasnystaw
Zmodyfikował:
Liczba wyświetleń:
19
Wersja: