Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie


Wersja: 1
Data utworzenia: 2014-02-28 10:02:00
Autor: PUP Krasnystaw
Data modyfikacji: 2014-02-28 10:02:00
Zmodyfikował(a):

Stawki, kwoty, wskaźniki

Obowiazujące stawki, kwoty, wskaźniki

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. (w złotych)
    1. Zasiłki dla bezrobotnych:
       - podstawowy (100%) - 538,30*
       - obniżony (80%) - 430,70
       - podwyższony (120%) - 646,00
    2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
       - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40% zasiłku dla                         bezrobotnych - 215,40
       - kontynuowania nauki (50% zasiłku dla bezrobotnych) - 269,20
       - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u                       pracodawcy (140% zasiłku obowiązuje od 26.10.2007r.) -                            753.70****
    3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych:
       - 20% zasiłku podstawowego - 107,70
    4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa         do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę                     zarobkową:
       - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do             50% zasiłku dla bezrobotnych) - 269,20
       - z własnej inicjatywy (do 50% zasiłku - obowiązuje od 26.10.2007r.) -             269,20
    5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno         dziecko w wieku do 7 roku życia w przypadku podjęcia zatrudnienia,             innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania                         zawodowego u pracodawcy (50% zasiłku) - 269,20
    6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych  - min.         6,30/godz.
          Zasiłki i oświadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2007r. o           1,0% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w               2006r. w stosunku do 2005r.
          Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają                   składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości               -> 29,52%**, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu           lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy                           (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9% tj. w łacznej                   wysokości - 30,4% - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe               PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku                   składkowym).
II. Maksymalne kwoty, jakie moga być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
    1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na         ubezpieczenia społeczne)
       - w pełnym wymiarze czasu pracy (538,30 + 96,89*) - 635,19
       - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc (936,00 +                         168,48*) - 1.104,48
    2. Robót publicznych
       - refundacja za każdy miesiąc (50% przec. wynagrodzenia + składki na             ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji             - (1.322,17 + 237,99*) - 1.560,16
       -  refundacja za co drugi miesiąc (100% przec. wynagrodzenia +                         składki tj. 2.644,34 + 475,98*) - 3.120,32
    3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na             ubezpieczenia społeczne
       - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego                 (do 300% minimalnego wynagrodzenia) - 2.808,00
    4. Refundacja za prace społeczniee użyteczne (60% świadczenia) -                     3,78/za godz.
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18%;
kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łaczna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana ( od 0,90% do 3,60%) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia  - z Funduszu Pracy.
    1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności                         gospodarczej
       a) działalności samodzielnej (do 500% przeciętnego wynagrodzenia) -                 13.221,70
       b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300% przeciętnego                 wynagrodzenia) - 7.933,02
       c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200%                             przeciętnego wynagrodzenia) - 5.288,68
    2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia                     stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500% przeciętnego                         wynagrodzenia) - 13.221,70
    3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do             400% przeciętnego wynagrodszenia) - 10.577,36
    4. stopa oprocentowania kredytu lombardowego (do 30.08.2007r.) -             6,25%

UWAGA: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzedem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki
    1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązujące od 01.01.2007r.) - 936,00
    2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w             gospodarce narodowej w II kw. 2007r. - 2.644,34***
    3. Składka na Fundusz Pracy - 2,45%
    4. Składka na Fundusz Gwarantwanych  Świadczeń Pracowniczych (od             01.01.2007r.) - 0,10%
    5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 01.01.2007r.) - 9%


* - od 01.06.2007r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 538,30zł (M.P.Nr 29, poz. 326)
** - ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792)
*** - przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2007r. wyniosło 2.644,34zł (M.P.Nr 71,poz. 371 - data publikacji: 8 października 2007r.)
**** - ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - ogłoszona 25 września 2007r. (Dz. U. Nr.176, poz. 1213) wprowadziła od dnia 26.10.2007r. stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania stażu i przygotowania zawodowego w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych w miejsce dotychczasowych w wysokości 100% zasiłku. Powyższa ustawa zrównała, także od dnia 26.10.2007r., w wysokości do 50% zasiłku - dodatki aktywizacyjne podejmującym zatrudnienie w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, niezaleznie czy za skierowaniem urzędu pracy czy z własnej inicjatywy.

Dane pochodzę ze trony www Portalu Służb Zatrudnienia a opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS dnia 08.11.2007r.