Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie wzdłuż ulicy Mostowej i Browarnej będącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw".

2020-09-30

"Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie wzdłuż ulicy Mostowej i Browarnej będącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw". więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - szkolenie „Sprzedawca/kasjer z podstawami obsługi komputera w ramach certyfikatu ECDL BASE”

2019-10-10

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80000000- 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe więcej…

Zapytanie ofertowe Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia następujących usług szkoleniowych: „Operator koparko-ładowarki kl. III” „Operator wózka widłowego z uprawnieniami UDT”

2017-05-09

Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2017 r., o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Mostowa 4, 22-300 Krasnystaw – pok. Nr 101 więcej…

Zapytanie ofertowe Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia następujących usług szkoleniowych: „Fryzjer z egzaminem czeladniczym” „Krawiec z egzaminem czeladniczym” „Kucharz z egzaminem czeladniczym”

2017-05-09

Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2017 r., o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Mostowa 4, 22-300 Krasnystaw – pok. Nr 101 więcej…

Zapytanie ofertowe

2015-09-24

PUP w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia: "Instalacja zasilająca komputery oraz modernizacja rozdzielnic elektrycznych" więcej…