STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie

2014-02-28

STATUT


Powiatowego Urzędu Pracy

w Krasnymstawie 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1
 

1.Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, zwany dalej Powiatowym Urzędem Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu krasnostawskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą
w formie jednostki budżetowej.

3. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto Krasnystaw, ul. Mostowa 4.

4. Zakres właściwości miejscowej Powiatowego Urzędu Pracy pokrywa się
z obszarem działania powiatu krasnostawskiego.

§2
 

Powiatowy Urząd Pracy używa na tablicach, pieczęciach, wywieszkach oraz korespondencji nazwy:
Powiatowy Urząd Pracy
22-300 Krasnystaw
ul. Mostowa 4


 

§3
 

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późno zm.),

3) ustawie z dnia 22 marca 1990 roku "o pracownikach samorządowych" (Dz. U. Nr 21
poz. 121 z P z późno zm.).

4) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późno zm.),

5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.),

6) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku "Kodeks postępowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.),

7) Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie stanowiącego załącznik do uchwały nr LIX/254/04 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie dnia 30 czerwca 2004r,

8) niniejszego Statutu. 

Rozdział II

Przedmiot działalności Powiatowego Urzędu Pracy

 

§4
 

l. Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

2. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:

l) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku
pracy;

7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych
działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy
na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11) współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji
zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz EFS;

12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

14) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie
lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych
finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji pomiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego a także przyznanych bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;

16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań
z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy
z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu
pracy;

19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§5
 

1. Powiatowy Urząd Pracy jest samodzielnym pracodawcą samorządowym.
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy
i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje:

1) Starosta wobec Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

2) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wobec Zastępcy Dyrektora
i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

§6
 

1. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje w drodze konkursu i odwołuje po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia - Starosta Krasnostawski
w trybie określonym ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Dyrektor kieruje działalnością Powiatowego Urzędu Pracy przy pomocy swojego Zastępcy
i kierowników komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor oraz inni pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy załatwiają w imieniu Starosty Krasnostawskiego sprawy, w tym wydają decyzje, postanowienia oraz zaświadczenia
w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

4. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Krasnymstawie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Krasnostawskiego w sprawach polityki rynku pracy.

5. Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, pracodawcami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi.§7
 

Zasady wewnętrznej organizacji Powiatowego Urzędu Pracy oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład określa szczegółowo regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie.


 

Rozdział IV

Gospodarka majątkowa i finansowa

 

§8
 

Powiatowy Urząd Pracy zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

§9
 

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

§ 10
 

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami
finansowymi odpowiada Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań.
§ 11
 

Nadzór nad prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe
 

§ 12
 

Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.